Medlemsbetingelser

Følgende betingelser gjelder for medlemskap:

 1. Alle registrerte virksomheter, og som er offentlige godkjente renholdsbedrifter i Norge, kan søke medlemskap i cleaning.no
 2. Medlemskapet er gyldig når innmelding er mottatt av cleaning.no
 3. Medlemskapsperioden gjelder for ett år av gangen.
 4. Medlemskapet er knyttet til virksomheten og kan ikke overdras til andre
 5. Medlemskapet gir tilgang til de enhver tid gjeldende medlemsfordeler beskrevet på nettportalen www.cleaning.no
 6. Medlemmet samtykker til at cleaning.no kan utveksle opplysninger med samarbeidende leverandører av medlemsfordeler, herunder motta opplysninger fra leverandøren. Medlemmet samtykker videre til at cleaning.no kan leie ut sine medlemslister for markedsføring av varer og/eller tjenester som kan være interesse for medlemmene. Dette gjelder også tilsendelser pr. elektronisk post. Medlemmet kan reservere seg mot at opplysninger blir formidlet videre ved utleie av medlemslistene.
 7. Dersom medlemskapet sies opp, vil cleaning.no sperre opplysningene for bruk til markedsføring og utleie. Medlemmet samtykker imidlertid til at opplysningene oppbevares og brukes til behandling som er nødvendig i tilknytning til det oppsagte medlemskapet. Opplysninger om medlemmet vil bli slettet når de ikke lenger anses som nødvendig for å ivareta formålet med behandlingen.
 8. Når det søkes medlemskap via Internett, må gyldig e-postadresse registreres.
 9. Endringer i medlemsforholdet skal alltid meldes til cleaning.no, inklusive navneendring, adresse, telefonnummer, e-postadresse etc.
 10. Medlemskapet faktureres medlemmet i samsvar med cleaning.no til enhver tid gjeldende prisliste. Medlemskapet faktureres halvårlig, første gang ved inngåelse av medlemskapet, og påfølgende faktura etter 6 mnd. Medlemsprisen publiseres på www.cleaning.no. Selskap med siste års omsetning lavere enn 5,0 mill kr, må innlevere bekreftet dokumentasjon fra off.reg regnskapsfører for å oppnå denne kategoriens medlemspriser.
 11. Medlemmet er ansvarlig for betaling av medlemskontingent og eventuelle tilleggsvederlag i henhold til avtaler som er inngått. Ved forsinket betaling belastes morarente i henhold til den til enhver tid gjeldende rentesats etter Lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17 des. Nr. 100. 1976. cleaning.no kan i tillegg kreve gebyr for utsendelse av betalingsvarsel samt kreve dekket eventuelle utgifter til inkasso dersom fakturaen ikke er betalt ved forfallsdato. Dersom medlemmet mener at en faktura inneholder feil, må dette meddeles cleaning.no snarest mulig og senest innen forfallsdato for fakturaen.
 12. Dersom ikke annet er utrykkelig fastslått i vilkår knyttet til den enkelte tilknyttede avtale, skal reklamasjoner tas opp med den aktuelle leverandøren direkte. cleaning.no har ikke noe ansvar for skade og tap medlemmet måtte ha som følge av underleverandørenes mangelfulle levering eller mislighold.
 13. Medlemskapet fornyes automatisk for ett år av gangen, inntil det sies opp. Oppsigelse må skje skriftlig, og skal være mottatt av cleaning.no senest 2 måneder før utløp av medlemskapet.
 14. Om medlemskapet ikke blir sagt opp i samsvar med pkt 13, vil medlemmet motta en faktura gjeldende fornying av medlemskapet for kommende år. Medlemskapet faktureres for 6 + 6 måneder.
 15. Før oppsigelsen anses gyldig må medlemmet dokumentere at benyttede medlemsfordeler/-avtaler er avsluttet. Ved oppsigelse opphører medlemmets rett til å benytte cleaning.no sine medlemsfordeler, og samtlige tilknyttede avtaler vil bli sagt opp. Har medlemmet bundet seg til avtaler som løper inn i fremtidige medlemskapsperioder, forplikter medlemmet seg til å opprettholde medlemskapet i denne perioden.
 16. Medlemsbetingelsene kan endres av cleaning.no med ikrafttredelse 1-en- måned etter endring. Gjeldende medlemsbetingelser vil til enhver tid være tilgjengelig på www.cleaning.no Ved endringer som anses som vesentlige, og/eller sterkt inngripende vil uttrykkelig aksept bli innhentet.
 17. Ved vesentlig mislighold av medlemsbetingelsene har cleaning.no rett til å avslutte medlemskapet og alle Tilknyttede avtaler med øyeblikkelig virkning. Medlemmet gis en ukes skriftlig varsel om hevingen.
 18. For øvrig gjelder bestemmelsene i norsk lov.