Kvalitetssikring av renhold

I mange tilfeller kan det være vanskelig å ha en felles forståelse av ”how clean is clean”. Det er derfor viktig at det allerede ved kontraktsinngåelse med oppdragsgivere foreligger et kvalitetssikringssystem som synliggjør de forskjellige alternativer for kvalitetsmål, og hvilke begreper som skal benyttes som en beskrivelse for felles forståelse av oppnådd kvalitet. Oppfølgingen av inngått renholdsavtale må fungere tilfredsstillende, og kontroller i form av leverandørens egenkontroller samt felles kvalitetskontroller med oppdragsgiver må gjennomføres regelmessig, og evalueres nøye.

Leverandørens system for avvikshåndtering, med påfølgende rapportering inneholdende beskrivelse av aktuelle kvalitetsforbedrende tiltak som iverksettes vektlegges høyt hos oppdragsgivere. God oppfølging gir fornøyde og stabile oppdragsgivere, og cleaning.no kan assistere i dette viktige arbeidet.

Kvalitetsstandarden NS INSTA 800

Dette er en nordisk standard som imøtekommer behovet for definerte kvalitetsnivåer og målekriterier for renhold. Standarden viser hvordan kvalitetsnivåene skal være etter utført renhold, hvordan byggets ulike rom kan grupperes inn i romprofiler (kvalitetsprofiler), og hvordan man for hver profil bestemmer kvalitetsnivåer for objektgruppene gulv, inventar, vegg og himling.
Standarden forteller også hvordan dette skal kunne måles og følges opp i kontroller.

Cleaning.no tilbyr rådgivning, utvikling og oppfølging av NS INSTA 800. Vi kan bistå med planlegging og utføring av stikkprøve kontroller, samt drifts og avviksoppfølging. Vi kan også holde interne kurs for ansatte.

Cleaning.no beskrivelser av visuelle kvalitetsmål

I tilfeller der hvor Insta 800 kan virke for omfattende, er det også gode erfaringer med en «light» versjon hvor det fastsettes kvalitetsmål, men da med en forenklet beskrivelse av resultatkrav og gjennomføring av kontroller.

Cleaning.no beskrivelser av visuelle kvalitetsmål er et enkelt system som bidrar til en tydeligere presisering av de avtalte kvalitetsmål. Systemet er tilgjengelig for medlemmer av cleaning.no

Kvalitetssikring